محل برگزاری کنگره

مکان محل برگزاری: استان فارس - شهرستان جهرم - مرکز همایشهای دانشگاه علوم پزشکی جهرم
 

برگزارکنندگان

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری
27-29 آذرماه 1397

استان فارس - شهرستان جهرم - مرکز همایشهای دانشگاه علوم پزشکی جهرم