کميته اجرائی

دبیر اجرایی کنگره: جناب آقای دکتر کاووس صلح جو

مدیر مرکز همایش ها: جناب آقای منصور تفویضی

کارشناس دبیرخانه: سرکارخانم زهرا کلوانی

برگزارکنندگان

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری
27-29 آذرماه 1397

استان فارس - شهرستان جهرم - مرکز همایشهای دانشگاه علوم پزشکی جهرم