تاریخ های مهم

مهلت ارسال چکیده مقالات: 15 آبان 1397

اعلام نتایج داوری: 30 آبان ماه 1397

مهلت ثبت نام نهایی در کنگره و کارگاه ها: 10 آذرماه 1397

تاریخ برگزاری کنگره: 28 و 29 آذرماه 1397

برگزارکنندگان

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری
27-29 آذرماه 1397

استان فارس - شهرستان جهرم - مرکز همایشهای دانشگاه علوم پزشکی جهرم