تماس با ما

دبیرخانه علمی همایش: شورای عالی اخلاق پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دبیرخانه اجرایی همایش: مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی جهرم

آدرس: فارس، جهرم، بلوار استاد مطهری (ره)، پردیس دانشگاه علوم پزشکی

کد پستی: 46199-74148       تلفکس: 07154445200

پست الکترونیک: cong@jums.ac.ir

برگزارکنندگان

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری
27-29 آذرماه 1397

استان فارس - شهرستان جهرم - مرکز همایشهای دانشگاه علوم پزشکی جهرم